Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił inicjatywę o nazwie "Moja elektrownia wiatrowa", która ma na celu wspieranie budowy prywatnych elektrowni wiatrowych. W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na budowę przydomowych elektrowni wiatrowych. Dorota Zawadzka-Stępniak, szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), poinformowała, że na pierwszy etap programu przeznaczono 50 milionów złotych.

Reklama

Zaznaczyła, że jako zarząd NFOŚiGW będą obserwować reakcję konsumentów i rynku na ten program. Zauważyła również, że jeden z krytycznych punktów dotyczących programu dotyczy braku odpowiednich technologicznych rozwiązań związanych z małymi wiatrakami na rynku krajowym.

Sprawdziliśmy, że jest grupa polskich producentów, która oferuje technologię przydomowych instalacji wiatrowych. Zgadzam się, że nie jest to technologia rozwinięta i nie jest masowo wdrażana w Polsce czy w Europie. My tym programem chcemy sprawdzić, jak to wpłynie na nasz rynek, tak jak to było 10 lat temu z programem dopłaty do kolektorów słonecznych, który de facto zbudował taki rynek w Polsce - dodała Zawadzka-Stępniak.

Reklama

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację na zakup turbiny wiatrowej?

Szefowa NFOŚiGW wyjaśniła, że aby być uprawnionym do otrzymania dotacji na zakup i instalację instalacji wiatrowej, wnioskodawca będzie musiał najpierw sfinansować inwestycję ze swoich własnych środków, a następnie złożyć wniosek o zwrot kosztów w ramach dofinansowania.

Program "Moja elektrownia wiatrowa"

Inicjatywa "Moja elektrownia wiatrowa" to świetna szansa dla posiadaczy domów, którzy nie tylko chcą obniżyć koszty związane z energią elektryczną, ale także pragną aktywnie zaangażować się w ochronę środowiska oraz walkę ze zmianami klimatycznymi.

Celem programu "Moja elektrownia wiatrowa" jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, zachęcanie do samodzielnego zużycia wyprodukowanej energii poprzez jej magazynowanie oraz wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Wsparcie finansowe jest zgodne z krajowymi oraz unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i wspiera osiąganie celów klimatycznych, które zostały określone w Porozumieniu Paryskim oraz dyrektywach Unii Europejskiej.

Dla kogo program dopłat do przydomowych wiatraków?

Wsparcie będzie dostępne dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu, lub mieszkania w budynku mieszkalnym i produkują energię elektryczną na własne potrzeby. Ci beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania na zakup i instalację przydomowej siłowni wiatrowej lub w połączeniu z magazynem energii elektrycznej. NFOŚiGW już wcześniej informował, że zakup i instalacja magazynu energii będzie opcjonalny, ale nie wymagany. Mimo to Fundusz zaleca inwestowanie w magazyny, co ma zwiększyć możliwość samodzielnego zużycia wytworzonej energii elektrycznej.

Ile wyniesie dotacja do programu "Moja elektrownia wiatrowa"?

Dotacja wyniesie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tysięcy złotych na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy elektrycznej między 1 kW a 20 kW, przy czym limit dotacji wynosić będzie nie więcej niż 5 tysięcy złotych za każdy 1 kW. Dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej nie przekroczy 17 tysięcy złotych, przy jednoczesnym limicie dotacji do 6 tysięcy złotych za każdy 1 kWh, dotyczy to akumulatora o pojemności minimalnej 2 kWh.

Koszty kwalifikowane obejmują między innymi:

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym wszelkie wymagane uzgodnienia z organami odpowiedzialnymi za regulacje.Zakup oraz montaż instalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem, jak np. inwerter, licznik, okablowanie oraz maszt.Zakup oraz instalację magazynu energii.

VAT zostaje uznany za koszt kwalifikowany jedynie wtedy, gdy jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a ten nie ma możliwości prawnego odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast VAT, który jest możliwy do odliczenia, nie jest uznawany za koszt kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie zwrócony beneficjentowi. Innymi słowy, jeśli beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale tego nie robi, podatek ten nie będzie traktowany jako koszt kwalifikowany. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed ich montażem, oraz posiadać stosowne certyfikaty zgodności, takie jak oznaczenie "CE" lub "B".

Całkowity budżet programu wynosi 400 milionów złotych. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do zakończenia roku 2028, a środki będą wydatkowane do końca 2029 roku. Chociaż Fundusz nie określił jeszcze dokładnej puli dostępnych środków w pierwszej rundzie zgłoszeń, to już teraz program cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kiedy start programu "Moja elektrownia wiatrowa"?

Gdy zapytano o rozpoczęcie pierwszej rundy składania wniosków, Zawadzka-Stępniak odpowiedziała, że ma się to "wkrótce" wydarzyć. Dodatkowo zapewniła, że nie trzeba będzie długo czekać na start programu.

Procedura składania wniosków najprawdopodobniej będzie odbywać się drogą elektroniczną, poprzez dedykowaną platformę udostępnioną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy wniosek musi być kompletny. Musi zawierać szczegółowy plan instalacji wraz z niezbędnymi dokumentami projektowymi oraz certyfikatami urządzeń.