Aktualnie, wszelkie nieruchomości mieszkalne, które są wystawiane na sprzedaż lub wynajem, muszą posiadać świadectwo energetyczne. Dodatkowo dokument ten jest wymagany dla wszystkich budynków wybudowanych po 2009 roku. Zgodnie z przepisami, które wprowadziły obowiązek posiadania tego dokumentu, przewidziane są także regularne kontrole systemów ogrzewania w nieruchomościach.

Reklama

Świadectwo energetyczne. Kto musi je mieć?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przedstawiającym roczne zużycie energii przez daną nieruchomość. Jest to informacja przydatna przede wszystkim do oceny potrzeb energetycznych nieruchomości oraz identyfikacji obszarów, w których można oszczędzać energię. Dotyczy to głównie oświetlenia, systemów ogrzewania oraz klimatyzacji.

Istotne jest, że każdy większy remont może wymagać od nas uzyskania nowego świadectwa energetycznego. Ma to miejsce w przypadku, gdy remont istotnie zmienia profil energetyczny nieruchomości i wpływa na zużycie energii.

Reklama

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne może kosztować kilkaset złotych, jednak jego cena nie jest stała i z góry ustalona dla wszystkich nieruchomości. Aby uzyskać ten dokument, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który może być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje budowlane zgodnie z art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego lub przez specjalistyczne firmy zajmujące się audytami.

Koszt świadectwa energetycznego zależy głównie od dwóch czynników: wielkości nieruchomości oraz jej lokalizacji. Zazwyczaj cena oscyluje między 500 zł a 800 zł, jednak właściciele dużych domów jednorodzinnych w dużych miastach mogą spodziewać się opłat nawet na poziomie 1000 zł lub wyższym.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Za brak posiadania świadectwa energetycznego grozi kara finansowa, która może sięgnąć nawet do 5 tysięcy złotych. Niemniej jednak osoby złapane bez tego dokumentu będą zobligowane do jego uzyskania, nawet po uiszczeniu kary pieniężnej.

Posiadacze nieruchomości muszą być świadomi dodatkowego ograniczenia. Każdy istotny remont może spowodować konieczność zaktualizowania lub ponownego uzyskania świadectwa energetycznego, szczególnie jeśli wpływa on na zużycie energii w budynku. Zmiana kotła, okien lub dachu na pewno rodzi taką konieczność.

Właściciele starszych budynków wykorzystywanych wyłącznie do celów prywatnych nie są zobowiązani do posiadania tego dokumentu, chyba że zdecydują się na sprzedaż lub wynajem.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne powinni posiadać właściciele wszystkich budynków wybudowanych po 2009 roku oraz właściciele budynków postawionych przed 2009 rokiem, które są przeznaczone do sprzedaży oraz pod wynajem.

Właściciele budynków, którzy wykorzystują je wyłącznie do celów prywatnych, nie są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego. Niemniej jednak, w chwili gdy zdecydują się na sprzedaż lub wynajem obiektu, natychmiast pojawia się konieczność uzyskania tego dokumentu.

Kontrole ogrzewania

Przepis wprowadzający obowiązek posiadania świadectwa energetycznego również nakłada konieczność przeprowadzania kontroli systemów grzewczych. Ich regularność uzależniona jest od rodzaju źródła ciepła, w tym mocy kotła oraz rodzaju stosowanego paliwa.

Obecnie są cztery okresy przeprowadzania regularnych kontroli systemów ogrzewania:

Kontrola co 2 lata - dotyczy kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW.Kontrola co 3 lata - obejmuje źródła ciepła niewymienione w zestawieniu, dostępne części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 70 kW.Kontrola co 4 lata - dotyczy kotłów ogrzewanych gazem o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW.Kontrola co 5 lat - obejmuje kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW.

Jednakże istnieje możliwość uniknięcia kolejnych kontroli po pierwszej z nich. Jeżeli nie zachodzi zmiana charakteru energetycznego budynku od czasu ostatniej kontroli, nie będzie konieczności przeprowadzenia kolejnej inspekcji, chyba że dojdzie do zmiany w charakterystyce energetycznej budynku (na przykład poprzez przeprowadzenie remontu zmieniającego układ pomieszczeń) lub wprowadzone zostaną istotne modyfikacje w systemie ogrzewania (na przykład zmieniając źródło ciepła).

Kto przeprowadza kontrolę?

Osoby kontrolujące system ogrzewania muszą mieć albo odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, albo kwalifikacje niezbędne do nadzorowania eksploatacji urządzeń generujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, a także innych urządzeń energetycznych.

Po przeprowadzeniu kontroli zostanie stworzony protokół w dwóch formach:

papierowej, z numerem identyfikacyjnym nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz z podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę,elektronicznej, z numerem identyfikacyjnym nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie protokołu będzie musiała dostarczyć właścicielowi nieruchomości oświadczenie, potwierdzające, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.