Uchwały antysmogowe poszczególnych województw

Sprawdzamy najważniejsze zapisy w uchwałach antysmogowych poszczególnych województw.

Województwo dolnośląskie

Reklama

Uchwała antysmogowa województwa dolnośląskiego jest stosowana głównie do takich instalacji jak piece, kotły oraz kominki. Nie można w nich stosować mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 milimetrów oraz biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

W przypadku Wrocławia można korzystać z kominków, pod warunkiem że spalanie biomasy stałej zachodzi w instalacji, z której emisja pyłu nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu KE, oraz kiedy nie stanowią one podstawowego źródła ciepła w lokalu.

Najważniejsze terminy:

 • 1 lipca 2024 roku – od tego dnia obowiązuje zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3. pod względem granicznych wartości emisji pyłu.
 • 1 lipca 2028 roku – od tego dnia obowiązywać będzie zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3. i 4. pod względem granicznych wartości emisji pyłu.
Reklama

Województwo kujawsko-pomorskie

Najważniejsze daty w uchwale antysmogowej województwa kujawsko-pomorskiego:

 • 1 września 2019 roku – od tego terminu nie można palić węglem brunatnym, mułami, flotokoncentratami, miałem węglowym do 3 mm i mokrą biomasą powyżej 20 proc. wilgotności.
 • 1 stycznia 2024 roku – to termin od którego zakazana jest eksploatacja kotłów pozaklasowych poniżej 3. klasy.
 • 1 stycznia 2028 roku – termin, od którego zabroniona będzie eksploatacja kotłów poniżej 5. klasy.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje również zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań ekoprojektu.

Województwo lubelskie

Ograniczenia i zakazy w województwie lubelskim dotyczą instalacji głównie takich jak kotły, kominki, piece oraz kuchnie węglowe. Nie można stosować w nich miałów węglowych, mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego niespełniającego któregokolwiek z wymagań zawartych w rozporządzeniu o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego spełniającego wymagania ze wspomnianego rozporządzenia oraz biomasy, której wilgotność przekracza 20 proc.

Najważniejsze terminy w uchwale antysmogowej województwa lubelskiego:

 • 31 grudnia 2023 roku – do końca poprzedniego roku należało wymienić kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1. i 2.
 • 31 grudnia 2026 roku – to termin, do którego należy wymienić kotły klasy 3. i 4.
 • 31 grudnia 2029 roku – należy wymienić kotły klasy 5.

Województwo lubuskie

Postanowienia uchwały antysmogowej województwa lubuskiego wchodzą w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Uchwała dotyczy instalacji, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie podnoszenie ciepła, lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Można je eksploatować, jeżeli spełniają minimalny standard emisyjny zgodny z 5. klasą względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo łódzkie

Najważniejsze terminy w uchwale antysmogowej województwa łódzkiego:

 • 1 stycznia 2025 roku – od tego dnia nie będzie można używać kotłów na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody, jeśli uruchomiono je przed 1 maja 2018 roku i nie spełniają wymagań 3., 4. lub 5. klasy.
 • 1 stycznia 2026 toku – wówczas konieczna jest wymiana pieców i kominków na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 roku, niespełniających wymagań 3., 4. lub 5. klasy.
 • 1 stycznia 2028 roku – od tej daty konieczne jest wycofanie źródeł ogrzewania, które nie spełniają wymagań 3. i 4. klasy.

Województwo małopolskie

W Krakowieod 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach, a od 1 maja 2024 roku będzie dopuszczone używanie już tylko takich urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu bądź mają sprawność cieplną na poziomie minimum 80 proc.

Jeżeli chodzi o miejscowości w województwie małopolskim poza Krakowem, najważniejsze terminy to:

 • 30 kwietnia 2024 roku – do tej daty musisz wymienić kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3.
 • 31 grudnia 2026 roku – termin, do którego należy wymienić kocioł na węgiel lub drewno klasy 3. lub 4.

Jeżeli kocioł 5. klasy został zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można go używać bezterminowo.

Województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim według uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2028 roku nie można używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3. lub 4. Od tej daty w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim nie można stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

Jeżeli piece klasy 5. zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017 roku, to można z nich korzystać do końca ich żywotności.

Województwo opolskie

Najważniejsze terminy znajdujące się w uchwale antysmogowej województwa opolskiego:

 • 1 stycznia 2030 roku – do tego czasu należy wymienić kotły bezklasowe.
 • 1 stycznia 2032 roku – termin wymiany kotłów klasy 3. i 4.
 • 1 stycznia 2036 roku – do tej daty należy dostosować obecnie użytkowane urządzenia do aktualnych standardów, a w tym przypadku są to urządzenia wydzielające ciepło bezpośrednio lub w powiązaniu z dostarczającym ciepło do tego nośnika.

Nie będzie konieczna wymiana, jeśli do wskazanych terminów urządzenia osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu.

Województwo podkarpackie

Terminy wymiany pieców obowiązujące w województwie podkarpackim:

 • 1 stycznia 2024 roku – to data, do której należy wymienić instalację w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji.
 • 1 stycznia 2026 roku – w tym terminie należy wymienić piece eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji.
 • 1 stycznia 2028 roku – termin wymiany instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3. lub 4.

Kotły na węgiel lub drewno spełniające wymagania 5. klasy można wykorzystywać bezterminowo.

Województwo podlaskie

W województwie podlaskim nie obowiązuje uchwała antysmogowa.

Województwo pomorskie

Najważniejsze daty z uchwały antysmogowej województwa pomorskiego:

 • 1 września 2024 roku – należy wymienić piece niższe niż 3. klasa. Do tej daty należy również wymienić kominki i piece na paliwa stałe niespełniające wymogów ekoprojektu lub nieposiadające tabliczki znamionowej na instalacje na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu.

Województwo śląskie

Najważniejsze terminy obowiązujące w uchwale antysmogowej województwa śląskiego:

 • 31 grudnia 2025 roku – do tej daty należy wymienić kotły, które mają wiek poniżej 5 lat.
 • 31 grudnia 2027 roku – należy wymienić do tego terminu kotły 3. lub 4. klasy.

Województwo świętokrzyskie

Najważniejsze terminy uchwały antysmogowej w województwie świętokrzyskim:

 • 1 lipca 2024 roku – do tej daty jest zakazane używanie kotłów posiadających 3. i 4. klasę.
 • 1 lipca 2026 roku – od tej daty można użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu. Nie można również użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej. To również termin od którego na terenie województwa będzie można używać tylko odnawialnych bądź niskoemisyjnych źródeł ciepła, czyli ciepła z sieci miejskiej, kotłów na gaz lub olej, pomp ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Województwo warmińsko-mazurskie

W projekcie uchwały można znaleźć następujące terminy:

 • 1 sierpnia 2027 roku (2029 roku dla obszarów poza miastami) – do tej daty konieczna jest wymiana kotłów poniżej klasy 3.
 • 1 sierpnia 2029 roku (2032 roku dla obszarów poza miastami) – wymiana kotłów klasy 3. i 4.
 • 1 stycznia 2030 roku (2025 roku dla obszarów pod miastami) – wymiana kotłów klasy 5.

Województwo wielkopolskie

Terminy zawarte w uchwale antysmogowej województwa wielkopolskiego:

 • 1 stycznia 2024 roku – do tej daty należało wymienić kotły bezklasowe.
 • 1 stycznia 2026 roku –do tej daty miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, takie jak piece, kominki, kozy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniają wymagań, muszą zostać wymienione.
 • 1 stycznia 2028 roku – do tego terminu konieczna jest wymiana kotłów spełniający wymagania dla klasy 3. i 4.

Kotły 5. klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały będą mogły być użytkowane.

Województwo zachodniopomorskie

Terminy wymiany kotłów według uchwały antysmogowej województwa zachodniopomorskiego:

 • 1 stycznia 2024 roku – do tej daty należało wymienić kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (piece bezklasowe i poniżej 3. klasy)
 • 1 stycznia 2028 roku – wymiana kotłów poniżej klasy 5.