Co z ogródkami działkowymi? Nowelizacja ustawy

We wrześniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa wersja ustawy wprowadza zmiany, które bardzo niepokoją działkowców. Polski Związek Działkowców wskazuje, że w znowelizowanej ustawie znajdują się przepisy, które są furtką do zlikwidowania większości ogrodów działkowych w Polsce. Do końca 2025 roku dla obszaru każdej gminy Rada Gminy musi uchwalić plan ogólny gminy (w skrócie: plan ogólny), który jest aktem prawa miejscowego. Tzw. plany ogólne mają zastąpić dotychczasowe studia zagospodarowana przestrzennego gmin. Z planem ogólnym musiały być zgodne te bardziej szczegółowe plany - czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Obszar gminy objęty planem ogólnym będzie podzielony na strefy planistyczne. Dopuszczono wyznaczenie 13 rodzajów stref. Podstawą prawną do tych zmian są:

Reklama
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Co niepokoi polskich działkowców?

Projekt wcześniej wspomnianego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii początkowo przewidywał, że ogrodydziałkowe będą mogły być dopuszczone tylko w 2 rodzajach stref funkcjonalnych: strefie zabudowy jednorodzinnej (wg ustawy: strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną) oraz w strefie zieleni i rekreacji. Zgodnie z tym ogrody działkowe musiałyby znajdować się w tych strefach, aby można je wpisać do nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaś te, które znajdowałyby się poza tymi strefami, nie mogłyby być do nich wpisane. To zaś byłoby równoznaczne z przeznaczeniem do likwidacji, gdyż nie byłyby już one chronione prawnie.

We wspomnianym wcześniej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii pojawiła się jednak trzecia strefa, w której również mogą istnieć tereny ogrodówdziałkowych. Jest to strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Według resortu powinna ona wyeliminować ewentualne zagrożenia związane z nieracjonalnym likwidowaniem ogródkówdziałkowych.

Reklama

Co z ogródkami działkowymi? Decyzja należy do gmin

Jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do władz gminy. Zatem warto, aby działkowcy na bieżąco śledzili powstawanie ogólnego planu ogólnego gminy, tak aby ich ogrodydziałkowe zostały zakwalifikowane do jednej z tych 3 sfer, w której będą one chronione prawnie.

Według działkowców, najlepszym rozwiązaniem byłoby albo wprowadzenie w planach ogólnych gmin osobnej strefy funkcjonalnej dla ogrodów działkowych, określanej jako zieleń działkowa, lub też, by ogrody te mogły istnieć w każdej z 13 stref funkcjonalnych. Jednak ta kwestia już do rozstrzygnięcia przez nową władzę.