Zmiany w prawie budowlanym. Czego można się spodziewać?

W czwartek 9 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian rozporządzenia przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologiiw sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wspomniany projekt został skierowany do podpisu ministra rozwoju i infrastruktury. Rozporządzenie ma wejść w życie po 3 miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Projekt przewiduje zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Zmiany te dotyczą:

Reklama
  • umożliwienia szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków,
  • doprecyzowania kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

Szersze zastosowanie elementów drewnianych. Ważna zmiana w prawie budowlanym

Zgodnie ze wspomnianym zmianami przy projektowaniu budynków dopuszczalne ma być stosowanie konstrukcyjnych elementów liniowych, które wykonane będą z drewna klejonego warstwowo. Elementy te, takie jak np. słupy czy belki, muszą mieć jeden dominujący wymiar. Dodatkowo każdy wymiar ich przekroju poprzecznego musi wynosić nie mniej niż 14 cm, a klasa jego odporności ogniowej nie może być niższa niż R 30. Przepis ten obejmować ma wznoszenie budynków niskich. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych obowiązywać ma wymóg stosowania rozwiązań, które ograniczać będą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru pomiędzy kondygnacjami.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartłomiej Zgorzelski, członek rady Polskiej Izby Budownictwa, pochwala proponowane zmiany. Podkreśla, że umożliwią one użycie powszechnie dostępnego materiału budowlanego, jakim jest drewno m.in. przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych mających do pięciu kondygnacji naziemnych. Za istotny uznaje fakt, że nie zmienią się wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku nadal będą musiały spełniać wymogi związane z odpornością ogniową, także w sytuacji, w której będą wykonane z drewna.

Ponadto ekspert podejrzewa, że w związku z proponowanymi zmianami ubezpieczyciele zaczną przedstawiać własne wymagania, które będą bardziej restrykcyjne niż do tej pory. W związku z tym projektanci, aby ich budynki miały szansę zostać ubezpieczone, będą musieli wcześniej sprawdzać wymagania poszczególnych ubezpieczycieli.

Reklama

Usytuowanie budynku na działce budowlanej. Jak doprecyzowane mają zostać te kwestie?

Drugie zagadnienie, którego dotyczy omawiany projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej. Proponowane zmiany mają wyeliminować nieprawidłową interpretacje przepisów, której dopuszczają się niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej. Błędnie utożsamiają one pojęcie elewacji z pojęciem ściany.

Proponowane zmiany mają umożliwić jak najlepsze usytuowanie ściany budynku w przypadku działek o nietypowym kształcie lub w inny sposób niż równoległy. Zgodnie z nimi – w przypadku budynku, który zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której stoi, dopuszczone będzie zmniejszenie wymaganej odległości z dotychczasowych 4 m do co najmniej 3 m. Będzie to jednak możliwe wyłącznie po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • wspomniana ściana budynku jest usytuowana w stronę granicy działki w sposób inny niż równoległy,
  • odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi jest nie mniejsza niż 4 m od granicy działki.

Tomasz Radziszewski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyjaśnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że projekt zmian rozporządzenia nie wprowadza nowych rozwiązań, a jedynie doprecyzowuje te obecnie obowiązujące. Tym samym rozwiewa wątpliwości związane z liczeniem odległości ściany budynku od granicy działki. Sytuacje takie mają miejsce, kiedy ściany budynku są sytuowane do granicy działki inaczej niż równolegle albo gdy mają np. uskok w pionie lub poziomie.

Ekspert podkreśla, że szczególnie istotny dla właściwej interpretacji przepisów, będzie załącznik graficzny, który zostanie do nich dołączony. Zawierać będzie konkretne przykłady, które mogą okazać się wyjątkowo pomocne dla projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i kierowników budów.

Zmiany w prawie budowlanym: Co wprowadzono niedawno?

Ostatnie duże zmiany w prawie budowlanym weszły w życie 1 kwietnia 2024 roku. Wówczas zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone na podstawie rozporządzenia z dnia 27 października 2023 roku, które nowelizowało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy wprowadziły sporo zmian, których zadaniem jest przede wszystkim ograniczenie tzw. patodeweloperki. Zmiany te dotyczą m.in.:

  • odległości między budynkami,
  • miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • placów zabaw i miejsc do rekreacji,
  • minimalnej powierzchni lokalu użytkowego,
  • komfortu akustycznego w mieszkaniach,
  • pomieszczeń do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych.