Tylko do 30 czerwca 2024 roku masz szansę uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zbieraniem deszczówki, wykorzystywaniem wód opadowych, małą retencją i innymi metodami oszczędzania wody. Każdy oddział terenowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma własne fundusze, więc warto sprawdzić, czy w twojej okolicy nadal dostępne są środki na ten cel.

Reklama

Jakie są zasady programu "Moja Woda"?

Właściciele domów mogą otrzymać do 6000 złotych na inwestycje w tzw. małą retencję na swoich nieruchomościach. Istotne jest to, że instalacje nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Inwestycja musi być też zgodna z prawem, a użyte materiały dopuszczone na polski rynek. Okres trwałości projektu wynosi 3 lata od zakończenia, a beneficjent musi zachować pełną dokumentację projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie zbiornika na deszczówkę?

Reklama

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu muszą zrealizować instalację służącą zatrzymaniu i zagospodarowaniu wody deszczowej lub roztopowej, co obejmuje zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie systemu.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę?

Wniosek o dofinansowanie z programu "Moja Woda" należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty, takie jak faktury zakupu oraz dokumenty potwierdzające wykonanie instalacji, na przykład protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji. Wniosek powinien być złożony do funduszu obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie. Wnioski można składać za pośrednictwem Portalu Beneficjenta oraz w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy ePUAP.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę?

Program "Moja Woda" zaplanowano na lata 2020-2024, z możliwością podpisywania umów o dotacje do 30 czerwca 2024 roku. Środki muszą być wydatkowane do końca 2024 roku, dlatego należy spieszyć się ze złożeniem wniosku!

Ile wynosi dofinansowanie zbiornika na deszczówkę?

Z programu "Moja Woda" można uzyskać dofinansowanie 80 proc. kosztów poniesionych przez inwestora, jednak nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie (w poprzednich latach było to 5000 zł). Minimalna kwota inwestycji, która kwalifikuje się do programu, wynosi 2000 zł. Dotacje będą dostępne dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.