Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu niejawnym komisji Kaleta poinformował, że komisja orzekła o uchyleniu decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2008 r. w zakresie udziału wynoszącego 37184/129982 w części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Schroegera 80. Ponadto komisja orzekła, aby odmówić prawa użytkowania wieczystego w zakresie tego udziału i oceniła, że decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa.

Reklama

Jak mówił Kaleta, beneficjentka decyzji zwrotowej na kilka miesięcy przed decyzją reprywatyzacyjną nabyła od spadkobierców udziały w spadku po pierwotnych właścicielach za kwotę 10 tys. zł. W skład spadku wchodziły wyłącznie udziały w prawa do roszczenia do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Schroegera 80. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłą, łączna wartość rynkowa udziału w prawie użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości na dzień wydania decyzji reprywatyzacyjnej nabytego przez późniejszą beneficjentkę wynosi 1,715 tys. zł. Oznacza to, że beneficjentka decyzji nabyła łączny udział w wysokości 1/2 części prawa dziedziczenia do nieruchomości położonej przy ul. Schroegera 80 za niecałe 0,6 proc. realnej wartości nieruchomości - powiedział szef komisji.

Ponadto, dodał, w postępowaniu prowadzonym przez miasto nie zostali uwzględnieni właściciele wyodrębnionych lokali w nieruchomości.

Prezydent m.st. Warszawy decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanowił prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 80 na rzecz dwóch beneficjentek w udziałach wynoszących 3/4 i 1/4 części.

Decyzją prezydenta z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniono decyzję z dnia 30 czerwca 2008 r. tak, że prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione dodatkowo na rzecz jeszcze jednej osoby, w udziale wynoszącym 3/8 części. Zmniejszył się tym samym udział jednej z beneficjentem do 1/8 części. Z kolei decyzją z dnia 21 listopada 2011 r., w wyniku odziedziczenia udziału w wysokości 3/8 części po jednej z beneficjentek decyzji, zmieniono pkt I decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz z dnia 19 kwietnia 2010 r. w ten sposób, że ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na rzecz spadkobiercy jednej z beneficjentek.

Reklama

We wtorek komisja weryfikacyjna orzekła nieważność decyzji prezydenta stolicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. i 21 listopada 2011 r.

Komisja przyznała na wtorkowym posiedzeniu odszkodowania na kwotę 237 tys. 148 zł i 70 gr oraz 414 tys. 200 zł zadośćuczynień mieszkańcom z reprywatyzowanych kamienic położonych przy Noakowskiego 16, Nowogrodzkiej 6A, Lutosławskiego 9, Mokotowskiej 8 i Marszałkowskiej 43. Łączna kwota wydanych rekompensat wynosi 651 tys. 348 zł i 70 gr.