Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej płacą z góry do 10. dnia każdego miesiąca zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Są to na przykład wydatki na remonty, bieżącą konserwację, opłaty za dostawę prądu, gazu, wody, ogrzewania nieruchomości wspólnej, a także opłaty za antenę zbiorczą i windę.

Reklama

Na te koszty składają się również: ubezpieczenie, podatki, a także inne opłaty publiczno-prawne niepokryte bezpośrednio przez właścicieli lokali. Wydatki obejmują również koszt utrzymania porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu albo zarządcy, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, a nawet wydatki na procesy sądowe, które prowadzi wspólnota.

Wysokość opłat

Koszty te obciążają każdego właściciela lokalu w sposób odpowiadający wielkości jego udziału w nieruchomości wspólnej.Właściciele lokali użytkowych mogą zostać zobowiązani do ponoszenia wyższych obciążeń pod warunkiem, że tak postanowią właściciele w podjętej przez siebie uchwale.

Dopuszczalne jest to wówczas, gdy zwiększenie obciążeń następuje ze względu na sposób korzystania przez właściciela z konkretnego lokalu użytkowego. Na przykład może to mieć miejsce wówczas, gdy lokal użytkowy (np. przeznaczony na sklep lub zakład fryzjerski) powoduje podniesienie wydatków na wywóz nieczystości stałych lub ciekłych, lub zwiększenie opłat za zużytą wodę.

Reklama

Reklama

Do ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, która zostanie podjęta: na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd albo w tzw. systemie mieszanym. Polega on na tym, że niektórzy właściciele oddadzą głosy na zebraniu, a inni skorzystają z indywidualnego ich zbierania. Osoby, które zalegają z zapłatą, mogą zostać pozwane do sądu przez zarząd wspólnoty.

Własny lokal

Oprócz tego każdy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem swojego mieszkania w należytym stanie, przede wszystkim na konserwację i bieżące remonty. Nie może jednak korzystać ze swojego mieszkania w sposób utrudniający innym współwłaścicielom zamieszkiwanie w ich lokalach. Na przykład nie ma prawa bez zgody pozostałych właścicieli odłączyć własnego mieszkania od zainstalowanej w budynku sieci centralnego ogrzewania i zastosować innego sposób ogrzewania.

Natomiast na żądanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej każdy właściciel lokalu powinien udostępnić swoje mieszkanie, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej. Musi zezwolić na wstęp do mieszkania również wówczas, gdy zachodzi konieczność wyposażenia budynku, jego części albo innych lokali w dodatkowe instalacje.

Gdy właściciel odmówi, to wówczas wspólnota może wystąpić do sądu o nakazanie mu udostępnienia lokalu.