Jak wskazał resort, od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Aby rozwiać wątpliwości związane z budową „domów bez formalności” ministerstwo podało, że każdy pełnoletni obywatel Polski, bez względu na swój status społeczny, może w uproszczonej procedurze wybudować dom o powierzchni do 70 mkw. "Może to uczynić pod warunkiem, że inwestycja służy zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych" - wyjaśniono.

Reklama

Dodano, że to rozwiązanie jest adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi, czyli do każdego, kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez co należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Według ministerstwa, dzięki nowej ustawie łatwiej niż dotychczas będzie można wybudować jednorodzinny budynek mieszkalny. Aby wybudować taki dom, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Jeżeli jednak inwestor nie posiada takich kompetencji, to nadal może skorzystać z usług takiej osoby. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie - podał resort.

Reklama

Jak wyjaśniono, uproszczona procedura polega na tym, że wyłączona zostaje możliwość zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec dokonanego przez inwestora zgłoszenia budowy. Do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani też prowadzić książki budowy - przypomniano.

Dodano, że zanim inwestor rozpocznie budowę domu do 70 mkw. powinien zgromadzić i podpisać wszystkie niezbędne w tym celu dokumenty. "Inwestor zgłasza do starosty powiatowego budowę domu wraz z projektem budowlanym i dotychczas wymaganymi, standardowymi załącznikami. Do zgłoszenia należy dołączyć: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej - w 3 egzemplarzach albo elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - podano.

Reklama

Wyjaśniono, że może je przesłać pocztą, przekazać osobiście lub przez pełnomocnika albo złożyć online za pośrednictwem strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Resort wskazał, że inwestor powinien dołączyć do tych dokumentów oświadczenia o tym, że: planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej), w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor sam przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową, dokumentacja dołączona do zgłoszenia budowy jest kompletna. Następnie zawiadamia organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Dodał, że dopiero wtedy może rozpocząć budowę „domu bez formalności”. Organy, które mają prawo skontrolować realizację inwestycji gminy wydające decyzje o warunkach zabudowy, organy nadzoru budowlanego.

Według ministerstwa, inwestor powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. "Powinien doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zawiadamia organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych" - zaznaczono.

Przypomniano, że dopuszczalna powierzchnia zabudowy planowanego budynku po tzw. obrysie nie może przekroczyć 70 mkw. Inwestor może zbudować dom wolnostojący, który będzie posiadał maksymalnie dwie kondygnacje, a jego obszar oddziaływania musi zmieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. "To oznacza, że maksymalna użytkowa powierzchnia domu może wynieść nawet 140 mkw. Dom może posiadać piwnicę, balkony i tarasy, jeśli jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach budowy. Piwnica jest liczona jako osobna kondygnacja, a ustawa mówi, że budynki do 70 mkw. mogą być max. dwukondygnacyjne" - zaznaczono.

Dodano, że przy budowie domu do 70 mkw. inwestor będzie mógł skorzystać z darmowych projektów budowlanych. Będą one dostępne przez internet w II kwartale 2022 r. na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - podano.

Dom do 70 mkw. można sprzedać lub wynająć

Jak podkreślił resort rozwoju, ustawa nie zawiera regulacji określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości. W związku z tym, jeśli inwestor w przyszłości będzie chciał przenieść własność takiego domu np. na dzieci lub inne osoby, to będzie mógł to uczynić. Zostanie bowiem spełniony wymóg zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. "Dom do 70 mkw. można również – bez żadnych ograniczeń natury prawnej – sprzedać lub wynająć" - czytamy w komunikacie MRiT.