Senat przyjął w piątek ustawę usprawniającą wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, wprowadzając do niej szereg poprawek. Dotyczą one m.in. zawężenia katalogu przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację. Do decyzji Senatu Śpiewak odniósł się w mediach społecznościowych. "Senat zagłosował jednogłośnie (!) wczoraj za ustawą, która zakazuje dzikiej reprywatyzacji kamienic wraz z lokatorami. Teraz kolej na ostatnie głosowanie w Sejmie i podpis prezydenta @AndrzejDuda" - napisał. Jak zaznaczył aktywista, "po wielu latach kończą się czasy bezhołowia i koszmaru warszawskich lokatorów".

Reklama

Ustawę - nowelizującą ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz o gospodarce nieruchomościami - Sejm uchwalił w sierpniu. Oprócz usprawnienia wypłaty odszkodowań zakładała ona m.in. zakaz reprywatyzacji budynków z lokatorami. Wprowadzone przez Senat poprawki zakładają m.in. zawężenie katalogu przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację. Wykreślone zostały nieprecyzyjne zdaniem wnioskodawców przesłanki takie jak ta mówiąca o niemożności pogodzenia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich. Z zakazu reprywatyzacji budynków z lokatorami wyłączone zostały też domy jednorodzinne. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów reprywatyzacja gruntu jest możliwa, gdy przesłanka do odmowy zwrotu występuje jedynie na jego niewielkiej części.

Reklama

Ponadto poprawki zakładają, że uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi na decyzję komisji, która uchyla lub unieważnia decyzję reprywatyzacyjną, nie wstrzymuje wykonania skutków prawnych decyzji komisji do czasu uprawomocnienia się wyroku. "Nieprzyjęcie zaproponowanego przepisu, w przypadku uwzględnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję Komisji, skutkuje utratą przez m.st. Warszawa (lub Skarb Państwa) legitymacji do zarządzania budynkiem oraz pozbawia lokatorów podstawy prawnej do płacenia na rzecz m.st. Warszawy (lub Skarbu Państwa) czynszu wynikającego z umowy najmu" - wskazano w uzasadnieniu tej zmiany.

Do ustawy wprowadzono także postulowaną już na etapie prac sejmowych przez Lewicę zmianę, która umożliwia lokatorom bycie stroną w postępowaniu przed komisją weryfikacyjną. Poprawki mają również ułatwić procedurę umorzenia postępowania dekretowego w momencie, gdy nie jest możliwe ustalenie części stron postępowania, a także ochronić miasto przed roszczeniami majątkowymi właścicieli budynków, doprecyzowując kwestię wypłat z Funduszu Reprywatyzacji.

Reklama

Mimo pozytywnej rekomendacji komisji Senat odrzucił poprawkę, która wykreśla zapis, zgodnie z którym niemożliwe jest oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ze względu na nabycie roszczenia od kuratora bezpodstawnie ustanowionego, od kuratora spadku lub z naruszeniem przepisów o dziedziczeniu.