W celu zabezpieczenia pieniędzy przyszłego nabywcy mieszkania zostaną ulokowane na mieszkaniowym rachunku powierniczym prowadzonym przez bank. W czasie trwania umowy warunki prowadzenia tego rachunku nie mogą ulec zmianie. Deweloper będzie mógł dysponować zgromadzoną tam gotówką wyłącznie na zrealizowanie tego przedsięwzięcia, dla którego rachunek jest prowadzony.

Reklama

Banki będą prowadziły otwarte lub zamknięte rachunki powiernicze i muszą na nich ewidencjonować odrębnie wpłaty dla każdego nabywcy. Klient dewelopera będzie miał prawo domagać się od banku informacji o tym, ile zgromadził już na rachunku. Koszty opłat i prowizji związane z prowadzeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego nie mogą być pokryte ze zgromadzonych przez nabywcę środków w kwocie wyższej niż odsetki naliczone od zgromadzonej tam kwoty. Gdy opłaty i prowizje przewyższą kwotę odsetek, to nadwyżkę pokryje deweloper.

Bank będzie wypłacał deweloperowi środki z tego rachunku w sposób zgodny z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeśli etap budowy zakończy się przed terminem wskazanym w harmonogramie, pieniądze będą wypłacane szybciej. Przed dokonaniem wypłaty bank skontroluje zakończenie każdego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego. Będzie miał wgląd do rachunków bankowych dewelopera i może skontrolować jego dokumentację.

Deweloper będzie musiał zapewnić nabywcy gwarancję bankową. Na żądanie nabywcy posiadającego taką gwarancję bank wypłaci kwotę odpowiadającą wpłaconym środkom, jeśli dojdzie do upadłości dewelopera albo upłynie 60 dni od dnia wskazanego w umowie deweloperskiej jako dzień zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego, które jednak faktycznie nie zostało zakończone.

Nabywca będzie też uposażonym z umowy ubezpieczenia, którą deweloper zawiera z ubezpieczycielem. Gwarancja bankowa i roszczenia wobec ubezpieczyciela wygasają jednak w dniu, w którym firmy otrzymają odpis aktu notarialnego umowy przenoszącej prawo na nabywcę.

Projekt przewiduje, że zanim dojdzie do zawarcia umowy, deweloper powinien przedstawić ewentualnym nabywcom prospekt informacyjny. Musi to zrobić nie później niż na 7 dni przed zawarciem takiej umowy. Natomiast nabywca powinien złożyć na piśmie oświadczenie, że otrzymał prospekt i zapoznał się z jego treścią. Prospekt – na papierze lub na trwałym nośniku informacji – będzie się składać z dwóch części. W pierwszej znajdą się informacje dotyczące dewelopera i jego sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia budowlanego. Natomiast druga część – zindywidualizowana – będzie dotyczyła konkretnego lokalu lub domu jednorodzinnego (np. poda cenę za 1 mkw. powierzchni, określi położenie i istotne cechy budynku, np. liczbę kondygnacji, technologię wykonania itd.).

Zostanie wprowadzony obowiązek zawierania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Koszty wynagrodzenia notariusza i postępowania wieczysto-księgowego będą ponosili w równych częściach nabywca i deweloper. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po odbiorze lokalu lub domu na nabywcę zostanie przeniesiona odrębna własność lokalu lub własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Z odbioru będzie sporządzony protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu lub domu. Ma też prawo zgłaszać je w ciągu całego okresu odpowiedzialności dewelopera za wady (okres rękojmi). Deweloper musi je usunąć w ciągu 30 dni. Natomiast w ciągu 14 dni od podpisania protokołu powinien złożyć oświadczenie o usunięciu wad lub o odmowie usunięcia (jeśli nie zgadza się z oceną nabywcy).

Od umowy deweloperskiej nabywca będzie mógł odstąpić. Nie wolno wówczas pobierać od niego tzw. odstępnego. Po odstąpieniu od umowy przyjmuje się, że nie została zawarta i dlatego strony muszą sobie zwrócić to, co świadczyły.

Projekt przewiduje również możliwość upadłości dewelopera lub banku. Przedsięwzięcie budowlane ma prawo wtedy prowadzić syndyk albo nadzorca sądowy. Zostanie mu wówczas wypłacona kwota (80 proc. środków koniecznych) na dokończenie tego przedsięwzięcia.

Po ukończeniu przedsięwzięcia syndyk przeniesie na nabywców prawo własności lokalu lub własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Z chwilą przeniesienia prawa własności te nieruchomości zostaną wyłączone z masy upadłościowej.

Ważne!

Deweloper będzie mógł dysponować gotówką zgromadzoną na rachunku powierniczym wyłącznie na zrealizowanie tego przedsięwzięcia, dla którego rachunek jest prowadzony