Trwają w nim prace nad dwoma projektami poselskimi dotyczącymi podmiotów spółdzielczych – ustawa o spółdzielniach oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

– Jeden praktycznie likwiduje spółdzielnie mieszkaniowe, drugi zaś tak znacznie pogarsza warunki prawne funkcjonowania spółdzielni, że ostatecznie przesądzi o ich likwidacji – uważają spółdzielcy. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej postanowiło więc zwołać Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze.

W opinii rady planowane rozwiązania prawne spowodują rozproszenie wspólnego majątku, ograniczenie możliwości gromadzenia środków na remonty i konserwację zasobów, co w konsekwencji będzie powodowało ich systematyczną dekapitalizację oraz problemy z użytkowaniem infrastruktury osiedlowej, takich jak drogi, oświetlenie, place zabaw, parkingi. Konsekwencją tych działań będzie konieczność likwidacji większości spółdzielczych podmiotów mieszkaniowych, które pozbawione majątku i możliwości działania nie będą w stanie funkcjonować. Nastąpi również konieczność zaprzestania prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej (domy kultury, świetlice, zespoły artystyczne). Projekt przewiduje ustawowe zastąpienie spółdzielni wspólnotami, bez prawa dokonania wyboru przez samych zainteresowanych.

– Spółdzielczość potrzebuje prawa respektującego międzynarodowe zasady spółdzielcze oraz uwzględniającego jej istotę i specyfikę. Potrzebujemy więc prawa szanującego samorządność i autonomię, demokrację i niezależność, solidarność i społeczny charakter spółdzielczego systemu, nie zaś ingerującego ponad miarę w prawa spółdzielczego samorządu – mówił podczas forum Alfred Domagalski, prezes zarządu KRS. W sukurs polskim spółdzielcom przyszła Pauline Green, prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

– Spółdzielnie stanowią największą część świata przedsiębiorczości niezwiązanej ze spółkami kapitałowymi. Na całym świecie do spóldzielni należy około 1 mld osób. Sektor spółdzielczy zatrudnia również ponad 100 mln ludzi. A obrót tylko naszych 300 największych spółdzielni wynosi 1,6 biliona dol. – jest to obrót jedynie największych – a przecież mamy setki tysięcy spółdzielni w całym świecie – wyliczała podczas forum Pauline Green.

O tym, że sektor spółdzielczy jest doceniany na świecie, świadczy też decyzja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które proklamowało rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.