Nie wystarczy, że okażą testament, w którym spadkodawca zapisał im mieszkanie. Spadkobierca mógł sporządzić inny testament z późniejszą datą i odwołać w nim poprzedni, a do spadku powołać zupełnie inne osoby. Nie wystarczy również, że spadkobiercy będą twierdzić, że są dziećmi zmarłego i dziedziczą po nim z mocy ustawy, ponieważ spadkodawca mógł sporządzić testament i do spadku powołać inną osobę niż spadkobiercy ustawowi albo tylko niektórych spadkobierców ustawowych.

Gdy spadkobiercy okażą postanowienie sądu, z którego wynika, że wszyscy nabyli spadek, to wówczas należy wyjaśnić, czy został przeprowadzony dział spadku. W ramach działu np. mieszkanie mogło przypaść jednemu spadkobiercy, który spłacił pozostałych.

Jeżeli nie było działu spadku, to wszyscy spadkobiercy są współwłaścicielami w częściach określonych przez sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wtedy wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż i przystąpić do aktu notarialnego (osobiście lub przez pełnomocnika). Taka sama zasada obowiązuje wówczas, gdy mieszkanie ma kilku współwłaścicieli niebędących spadkobiercami (np. rodzeństwo otrzymało mieszkanie od rodziców na podstawie umowy darowizny, dwie osoby nabyły wspólnie mieszkanie, mieszkanie stanowi współwłasność małżonków i wchodzi do ich majątku wspólnego).

W akcie notarialnym umowy kupna znajduje się zawsze stwierdzenie, że nabywca zna stan faktyczny i prawny mieszkania. Oznacza to, że nabywca został poinformowany np. o hipotece obciążającej mieszkanie i wpisanej do działu czwartego księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania, a także o innych ograniczonych prawach rzeczowych i obciążeniach ciążących na nieruchomości i wpisanych do działu trzeciego księgi wieczystej oraz zamieszczonych tam wpisach innych ograniczeń w rozporządzaniu mieszkaniem oraz użytkowaniem wieczystym.

Przed przystąpieniem do aktu notarialnego należy też dokładnie zapoznać się ze stanem mieszkania i ustalić, jakie prace remontowe muszą zostać w nim wykonane. Po podpisaniu umowy, w której znajduje się klauzula, że znamy stan mieszkania, nie będziemy mogli wystąpić z roszczeniem do poprzedniego właściciela, aby np. sfinansował wymianę okien, ponieważ ustnie zapewniał nas o tym, że są jeszcze w dobrym stanie.

Warto również sprawdzić, kto jest zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu, i dopilnować, aby w dniu zawarcia transakcji wszystkie te osoby były wymeldowane.