Użytkownik wieczysty nieruchomości przez cały okres użytkowania wnosi opłatę roczną do 31 marca każdego roku. Uiszcza ją z góry za cały rok. Należność powinien uregulować, nie czekając na wezwanie do zapłaty z gminy, a także niezależnie od płaconego podatku od nieruchomości.

W takiej sytuacji są na przykład właściciele i jednocześnie użytkownicy wieczyści nieruchomości warszawskich. Właściciel mieszkania w bloku od lokalu uiszcza:podatek od nieruchomości (pierwsza rata za 2011 rok do 15 marca) opłatę za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (całą kwotę do 31 marca).

Niektórzy użytkownicy wieczyści nie uiszczają opłaty rocznej w terminie do 31 marca 2011 r. Niektórzy użytkownicy wieczyści nie uiszczają opłaty rocznej w terminie do 31 marca 2011 r. Są to osoby, dla których w 2011 r. zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego lub które do 17 marca 2011 r. złożyły wniosek o ustalenie innego terminu zapłat. Nowy termin nie może wykroczyć poza 2011 rok.

Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest ustalona według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawki zależy od celu, na jaki nieruchomość została oddana (na przykład 1 proc. ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe).

Gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, to wówczas przy obliczeniach wysokości opłaty całorocznej przyjmuje się stawkę dla tego celu, który został określony jako podstawowy.

Użytkownik wieczysty ma prawo wystąpić z wnioskiem o 50-proc. bonifikatę. Otrzymają ją użytkownicy, których przeciętny dochód w 2010 r. na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 1612,49 zł. Prawo do bonifikaty przyznane w ubiegłym roku nie przechodzi na rok następny.

Do czasu rozpoznania wniosku o bonifikatę użytkownik musi uiścić opłatę roczną w pełnej wysokości, jeżeli do 17 marca 2011 r. nie złożył wniosku o ustalenie innego terminu płatności. Jeśli złożył, to – na przykład w dzielnicy Warszawa Mokotów – uiści 30 proc. całej opłaty. Po rozpatrzeniu wniosku ureguluje resztę należności.

Gdy bonifikata nie zostanie im przyznana do końca miesiąca, a nie wystąpili o przedłużenie terminu, to do 31 marca muszą bez wezwania z gminy wnieść całoroczną opłatę w pełnej kwocie. Dopiero po przyznaniu im bonifikaty po tym terminie będą rozliczali się z gminą z dokonanej nadpłaty, występując z wnioskiem o zwrot pieniędzy.