Dla mieszkańców terenów położonych wzdłuż Wisły i innych dużych rzek zbliża się niebezpieczny okres zagrożenia powodziowego. W minionych latach na skutek ulewnych deszczy dochodziło do podtapiania tych terenów, co z kolei powodowało uszkodzenie budynków mieszkalnych. W dodatku niedoskonałe przepisy stwarzały problemy przy udzielaniu pomocy finansowej poszkodowanym właścicielom budynków.

Najpoważniejsze szkody powódź wyrządza zazwyczaj w substancji mieszkaniowej. Projekt przewiduje więc ułatwienia w zdobyciu finansowania na ich usuwanie. Właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub mieszkania, które zostały uszkodzone albo zniszczone przez wodę, będą mogli szybciej spłacić cały albo część kredytu bankowego lub pożyczki bankowej zaciągniętej na budowę, odtworzenie lub remont lokalu, nawet gdy otrzymał pieniądze przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie. Będą mogli przeznaczyć na ten cel pieniądze z kredytu, który uzyskają z banku na usuwanie skutków powodzi. Kredyt ten będzie dla nich korzystny, ponieważ zostały przy nim przewidziane dopłaty do oprocentowania.

Natomiast pieniędzy uzyskanych z korzystnego kredytu właściciel budynku nie może przeznaczyć na spłatę pożyczek ze środków publicznych lub udzielanych z dopłatami do oprocentowania ze środków publicznych.

Pomocą będzie też możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami. Z wnioskiem do banku będzie mógł wystąpić poszkodowany kredytobiorca, którego mieszkanie albo dom jednorodzinny zostały uszkodzone przez powódź. Korzystną decyzję uzyska on bez względu na wysokość dochodu w swoim gospodarstwie domowym. Jednakże okres zawieszenia tych płatności nie może trwać dłużej niż rok.

Gmina otrzyma większe wsparcie finansowe, gdy wystąpi o dofinansowanie kosztów budowy mieszkań komunalnych, które nie są lokalami socjalnymi, a przeznaczy je dla osób dotkniętych powodzią.

Oprócz tego projekt przewiduje także możliwość odstąpienia od trybu przetargowego przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego na mieszkania dla osób fizycznych poszkodowanych przez powódź.

Zaproponowano, aby takie przeznaczenie wynikało z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w razie braku tego planu powinno wynikać ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Wprowadzenie takich wymogów przez autorów projektu oznacza, że zbywane nieruchomości muszą być faktycznie przeznaczone na cele mieszkaniowe. Nie mogą to więc być dowolne nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Oprócz tego projekt przewiduje możliwość odstąpienia od stosowania opłat adiacenckich (pobieranych z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości) w razie budowy lub odbudowy infrastruktury technicznej na terenach popowodziowych. Zaproponowano również, aby w trybie bezprzetargowym odbywało się zbywanie na wniosek gminy nieruchomości przeznaczonych na mieszkania na rzecz poszkodowanych powodzian, które wchodziły w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.