Umowy najmu lokali użytkowych przedsiębiorcy zawierają najczęściej na czas określony. Jeśli wynajmują pomieszczenie od innego przedsiębiorcy, to mogą zawrzeć umowę nawet na trzydzieści lat. Dopiero po upływie tego terminu uważa się, że zawarli ją na czas nieoznaczony. Mniej uprzywilejowani są właściciele firm, którzy chcą wynająć lokal na siedzibę, sklep, pracownię albo warsztat od osoby prywatnej, gminy albo instytucji państwowej.

Reklama

Z takimi wynajmującymi umowy na czas oznaczony mogą zostać zawarte najwyżej na dziesięć lat, bo po upływie tego okresu automatycznie przekształcają się w umowy zawarte na czas nieoznaczony.

Umowa na piśmie

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Niezachowanie tej formy powoduje, że przyjmuje się, iż została zawarta na czas nieoznaczony, co z kolei powoduje ograniczenie uprawnień najemcy.

W zależności od rodzaju zawartej umowy inny jest sposób wypowiedzenia najmu. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na czas określony. Robi to przez jednostronną czynność prawną, czyli nie jest przy tym potrzebna zgoda drugiej strony. Należy jedynie złożyć wypowiedzenie w terminie określonym w umowie najmu. Taka umowa zawarta na czas oznaczony nie może więc zostać rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyny.Sposób rozwiązania jej jest więc korzystny zarówno dla przedsiębiorcy, który chciałby zmienić siedzibę wynajmowanego lokalu użytkowego, jak i dla właściciela lokalu, który go wynajmuje, a chciałby w stosunkowo krótkim czasie uzyskać prawo do dysponowania nim. Gdy czas trwania najmu nie jest oznaczony, to wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów umownych, a w razie ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

Długość terminów ustawowych zależy od sposobu płacenia czynszu. Jeśli płatność następuje w odstępach dłuższych niż miesiąc, to umowę wypowiada się najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego. W przypadku czynszu uiszczanego miesięcznie umowę wypowiada się na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Przy krótszych odstępach płacenia czynszu okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, zaś przy najmie dziennym – jeden dzień.

Bez zachowania terminów

W umowie najmu najczęściej określa się, na jaki cel przedsiębiorca przeznaczy lokal użytkowy, np. na pracownię krawiecką, biuro rachunkowe, wypożyczalnię sukien ślubnych itp. Najemca nie może używać go w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem, a jeżeli zostało tak zastrzeżone w umowie, to nie ma prawa również oddać go w podnajem albo bezpłatne używanie osobom trzecim, ponieważ z tego powodu wynajmujący może z nim w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Do rozwiązania umowy w tym trybie może dojść również wówczas, gdy najemca będzie zalegał z terminowym regulowaniem czynszu wskazanego w umowie albo samowolnie zacznie go płacić w niższej wysokości.

Po zakończeniu umowy najmu przedsiębiorca musi zwrócić lokal w stanie niepogorszonym. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za zużycie, które wynika z prawidłowego używania pomieszczeń.Najem lokalu w centrum handlowym

Na nieco innych zasadach niż samodzielny lokal użytkowy przedsiębiorca wynajmuje powierzchnie w centrum handlowym. Najem obejmuje zarówno powierzchnię handlową, jak i udział w powierzchniach wspólnych, co ma wpływ na sposób obliczania i wysokość czynszu. W takich przypadkach umowy zawierane są zawsze na czas oznaczony.

Reklama

Najczęściej jednak zawierają klauzulę umożliwiającą przedłużenie ich na kolejny okres. Właścicielem centrum handlowego jest inny przedsiębiorca, więc tak jak każdą umowę najmu między przedsiębiorcami można je zawierać nawet na 30 lat. O przywilejach najemcy oraz wynajmującego ujętych w takiej umowie decydują przede wszystkim lokalizacja obiektu, dostępność lokali i prestiż tych innych najemców na rynku.