Organizując proces budowy, ustanawia też kierownika budowy, a w pewnych przypadkach inspektora nadzoru inwestorskiego.

Reklama

W zależności od tego, jaką budowę prowadzi, może na nim ciążyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych. W razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego już projektu budowlanego inwestor powinien uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, o ich zakończeniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu musi poinformować właściwe organy. Takie same obowiązki ciążą na nim wówczas, gdy zmienił kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

Z przekazania wykonawcy terenu budowy sporządza się protokół. Po dokonaniu przejęcia wykonawca odpowiada za wszystkie szkody, jakie powstały na tym terenie aż do oddania obiektu do użytkowania.

Inwestor i wykonawca mogą umówić się, że inwestor dostarczy materiały, maszyny i urządzenia oraz będzie udzielał wskazówek związanych z budową obiektu. Gdyby jednak obiekt uległ zniszczeniu, to w pewnych przypadkach wykonawca może ubiegać się o wypłatę wynagrodzenia albo jego części. Wcześniej jednak musi uprzedzić inspektora o niebezpieczeństwie zniszczenia albo uszkodzenia obiektu.

Z roszczeniem o wynagrodzenie do inwestora może wystąpić również wówczas, gdy - mimo zachowania należytej staranności - nie mógł stwierdzić, że dostarczone przez inwestora materiały, urządzenia lub maszyny mają wady.