W razie zawarcia umowy z firmą czynności z zakresu zarządzania musi wykonywać zarządca nieruchomości, czyli osoba fizyczna, która ma licencję zawodową - przewiduje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami znowelizowana ustawą z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skierowana do podpisu prezydenta.

Reklama

Umowa tylko na piśmie

Umowa o zarządzanie nieruchomościami zawarta w formie ustnej nie będzie ważna. W umowie wskazuje się osobę zarządcy odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami. Umowa może też przewidywać, że oprócz pobierania wynagrodzenia zarządca ma prawo czerpać jeszcze inne korzyści z zarządzania nieruchomością.

Jeżeli pod nadzorem zarządcy działają inne osoby, które pomagają mu przy wykonywaniu czynności, to wówczas musi on ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Nadawanie licencji

Aby otrzymać licencję zawodową zarządcy nieruchomościami, osoba fizyczna musi spełnić następujące wymogi:

* mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

* nie być karana za przestępstwo przeciwko mieniu ani dokumentom, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,

* mieć wyższe wykształcenie i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Studiów podyplomowych nie musi kończyć osoba, która ma studia wyższe, a program nauki uwzględniał co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Musi ona okazać zaświadczenie uczelni potwierdzające uwzględnienie tych wymogów.

Czytaj dalej >>>Licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej osobom, które spełniły wymogi, co powinna stwierdzić Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Robi to na złożony przez zainteresowanego wniosek z dołączonymi dokumentami w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia o spełnieniu wymogów.

Nowa procedura

Znowelizowane przepisy określiły procedurę nadawania uprawnień zawodowych zarządcom nieruchomości oraz terminy, które muszą być przestrzegane. Po ich wejściu w życie wniosek o nadanie uprawnień zawodowych powinien zostać rozpatrzony nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia postępowania kwalifikacyjnego. W razie konieczności uzupełnienia go wnioskodawca zostanie wezwany, aby dokonał tego w ciągu siedmiu dni od otrzymania wezwania.

Reklama

Uzupełniony wniosek będzie skierowany - o ile to będzie możliwe - na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne, którego data została w nim wskazana.

Może się zdarzyć, że na podstawie złożonych dokumentów nie będzie można stwierdzić, czy kandydat spełnia wymogi. Wtedy przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego po uzgodnieniu z wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej musi wystąpić z wnioskiem do ministra o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia tego postępowania. W takim przypadku bieg terminu do załatwienia sprawy zostaje zawieszony aż do momentu otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Termin rozpoznania wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.