Koncesja jest swego rodzaju zamówieniem publicznym, ponieważ wiąże się z powierzaniem wykonania zadania publicznego podmiotowi trzeciemu.

Reklama

Jako wynagrodzenie za wykonane prace przedsiębiorca otrzyma wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu koncesji albo takie prawo wraz z płatnością, np. od jednostki samorządu terytorialnego, która zawarła z nim umowę. Kwota z tytułu płatności nie pokryje całości nakładów, natomiast nieodzyskaną część nakładów firma będzie mogła otrzymać na przykład z opłat pobieranych od osób trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji.

Postępowanie o zawarcie umowy

Zanim dojdzie do zawarcia umowy, firma uczestniczy w tzw. postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. Obowiązują specjalne procedury, określone w ustawie z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101).

Koncesjodawca, czyli np. organ władzy publicznej, organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa jednostka budżetowa, prowadząc postępowanie o zawarcie umowy, musi opisać przedmiot koncesji i wskazać przy tym odniesienia do specyfikacji technicznej, podać charakterystykę oraz wymagania w zakresie funkcjonalności, a także odnieść się do specyfikacji technicznej.

W ogłoszeniu wskazuje się nazwę i adres koncesjodawcy, określa przedmiot koncesji, miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy, opisuje się wymagania, warunki udziału w postępowaniu, a także podaje informacje o składanych dokumentach przez oferenta i o wadium. Ogłoszenie musi też zawierać kryterium oceny, warunki uznania oferty za nieodpowiadającą oraz okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania.

Przedsiębiorca składa wniosek

Przedsiębiorca zainteresowany wykonaniem prac składa wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o zgłoszeniu udziału w postępowaniu i o spełnieniu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału. Powinien wskazać tam:

%cf; zdolności ekonomiczne i finansowe,

%cf; kwalifikacje techniczne lub zawodowe,

%cf; uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

%cf; zaświadczenie dotyczące niekaralności swojej, wspólnika, partnera, komplementariusza bądź członka zarządu za przestępstwo popełnione w związku z zawarciem umowy o zawarcie koncesji albo postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wniosek powinien zawierać też inne oświadczenia, jeśli taki wymóg został zawarty w ogłoszeniu o koncesji.

Negocjacje i składanie ofert przez przedsiębiorców

Następnie kandydatów, którzy złożyli wnioski spełniające wymogi, koncesjodawca zaprosi do negocjacji na temat wszystkich aspektów koncesji: technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku prowadzonych negocjacji może on – jeszcze przed złożeniem ofert – dokonać zmiany wymagań, jakie zawarł w ogłoszeniu o koncesji.

Reklama

Kolejny etap to zaproszenie do złożenia ofert, które koncesjodawca przekazuje kandydatom uczestniczącym w negocjacjach, przesyłając przy tym opis warunków koncesji. Wyznaczy im termin składania ofert. Natomiast już po złożeniu ofert może zażądać od nich jeszcze dodatkowych wyjaśnień, a także sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert. Nie może to jednak prowadzić do zmiany oferty albo warunków zawartych w opisie warunków koncesji, bo to mogłoby z kolei doprowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Koncesjodawca wybiera ofertę najkorzystniejszą albo decyduje się na jedyną, która wpłynęła, bo wolno mu prowadzić postępowanie nawet wówczas, gdy otrzymał tylko jedną ofertę. Z oferentem zawiera umowę koncesji. Może też odwołać postępowanie, gdy zaistniały okoliczności przewidziane w postępowaniu o ogłoszeniu koncesji.

Krok po kroku

Przedsiębiorca składa wniosek

1. Negocjacje na temat wszystkich aspektów koncesji

2. Zaproszenie do złożenia ofert z terminem

3. Wybór oferty

4. Zawarcie umowy koncesji