Właściciel budynku powinien utrzymać go w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zapewnić użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska. W tym celu powinien na swój koszt zapewnić skontrolowanie przez specjalistów instalacji, przewodów, elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, dachu i ścian.

Reklama

Za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z prawa budowlanego i nie-utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Takie same obowiązki jak na właścicielu ciążą na zarządcy budynku, który na podstawie umowy z:

* właścicielem,

* współwłaścicielami,

* spółdzielnią mieszkaniową

* wspólnotą mieszkaniową

administruje nieruchomością i ma obowiązek utrzymywać ją należytym stanie.

Specjalista skontroluje instalacje i przewody

Właściciel i zarządca nie mogą sami kontrolować, w jakim stanie znajdują się instalacje i urządzenia w budynku, ponieważ nie mają do tego potrzebnych uprawnień. Czynności kontrolne musi wykonać specjalista z uprawnieniami, natomiast do obowiązków właścicieli i zarządcy należy wynajęcie go, zapłacenie wynagrodzenia i dopilnowanie, aby robił to z wymaganą częstotliwością.

Dla przykładu raz w roku muszą zostać skontrolowane:

* instalacja gazowa,

* przewody kominowe dymowe, spalinowe, wentylacyjne,

* przyłącza kanalizacyjne,

* szamba,

Reklama

* przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynku,

* urządzenia, które służą do neutralizowania emitowanych na zewnątrz zanieczyszczeń, elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne - przede wszystkim dachy, rynny, rury spustowe, okna, ściany zewnętrzne i instalacje wodociągowe.

Przewody dymowe muszą być czyszczone cztery razy w roku. Przynajmniej raz na pięć lat właściciel musi zapewnić przeprowadzenie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, zwracając szczególną uwagę na stan instalacji elektrycznej i odgromowej. Kontroler posiadający odpowiednie uprawnienia powinien wówczas zbadać stan techniczny połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, odporności izolacji przewodów i uziemień.

Czytaj dalej >>>Aby zabezpieczyć się przed zarzutem, że kontrola nie została przeprowadzona albo wykonała ją niefachowo osoba nieposiadająca odpowiednich uprawnień, właściciel albo zarządzający powinni domagać się od kontrolującego, aby dokładnie opisał wykonane czynności.

Książka obiektu budowlanego

Przeprowadzone kontrole trzeba wpisać do książki obiektu budowlanego. Właściciel lub zarządca nieruchomości powinni dopilnować, aby dla budynku była prowadzona taka książka. Nie zakłada się jej tylko dla domów jednorodzinnych i letniskowych. Natomiast dla pozostałych obiektów należy ją prowadzić przez cały okres ich użytkowania.

Powinna mieć format A4, ponumerowane strony zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą i zostać wykonana w sposób trwały. Wzór jej określa załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury z 3 lipca 2009 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134).

Po wypełnieniu całej książki zakłada się kolejny tom i podaje na stronie tytułowej jego numer oraz datę założenia. Do książki właściciel, zarządca albo osoba przez nich upoważniona wpisują podstawowe dane identyfikujące obiekt, informacje ogólne o nim wraz z dokumentacją i dokumentacją techniczną przekazaną im przy jej zakładaniu, plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości określający usytuowanie miejsc przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu, armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia dostarczanego gazu, energii elektrycznej i ciepła. Wpisy obejmują też protokoły kontroli oraz przeprowadzonych remontów.

Zamieszczone w księdze dane identyfikujące obiekt dotyczą:

* rodzaju obiektu,

* adresu, właściciela, zarządcy, zmiany właściciela (z numerem i datą przejęcia obiektu),

* odbioru obiektu – numer i data sporządzenia,

* pozwolenia na jego użytkowanie.

W książce musi się znaleźć także data jej założenia, a z czasem wpis o zamknięciu jej.

Wpisów należy dokonywać w tym dniu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie ich, podając przy tym dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określając ważne ustalenia, które zawiera, oraz dane identyfikujące osobę, która go wystawiła.