Na budowę i przebudowę domu rodzinnego nie będzie potrzebny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę. Budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, będą wymagały jedynie zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym i dołączenia dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku.

Reklama

Starosta będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu.

Uproszczone zostaną też formalności dotyczące projektu budowlanego. Nie będzie trzeba dołączać do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Zlikwidowany zostanie też obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.