Celem wdrażanych procedur jest: zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepów meblarskich i budowlanych; minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników lub osób świadczących usługi przez klientów/ usługobiorców oraz inne osoby z zewnątrz, jak np. dostawcy; ograniczenie liczby kontaktów na terenie sklepów w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczania przed możliwym zakażeniem, jak i celem identyfikacji pracowników lub osób świadczących usługi, w przypadku koniecznej kwarantanny i potwierdzonego zakażenia; kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Reklama

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom, w szczególności poprzez:

Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zaleca się rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.

Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

Zachowanie niezbędnego w obsłudze dystansu, minimum 2 m od klienta i współpracowników (nie dotyczy stanowisk kasjerskich oraz punktów obsługi klienta, które muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia - przezroczyste przegrody - oddzielające klienta od pracownika).

Przestrzeganie dodatkowych wytyczne przez pracowników:

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Obowiązkowe noszenie rękawiczek, dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Reklama

Nadzorowanie liczby klientów oraz upewnienie się, czy klient zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte usta i nos.

Naklejki taśmowe na podłodze co 2 metry.

Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, poprzez:

Zapewnienia informacji na temat konieczności utrzymania ograniczonej liczby osób. W sklepie na jedną osobę przypada minimum 15 m2; umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.

Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

- wprowadzenie różnych godzin przerw;

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Unikanie kontaktu z innymi przedmiotami w przestrzeni wspólnej:

- możliwość używania jedynie wody do picia w pojemnikach jednorazowych;

- zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

Dezynfekcję PIN-padów po każdym kliencie.

Zapewnienie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach i kasach sklepowych.

Rezygnację z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie sklepów, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na terenie sklepu poza przestrzenia socjalną zarezerwowaną dla pracowników.

Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

Wywieszenie w toalecie informacji dotyczących:
- limitu osób w toalecie;
- techniki mycia i dezynfekcji rąk;
- zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek.


Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych, często dotykanych powierzchni.

Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi:

Pracownicy/obsługa sklepu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem:

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.